Što je sve potrebno za izradu službenog pečata (štambilja)?

d.d. ili d.o.o. – Preslika rješenja o registraciji od Trgovačkog suda

Obrti – Preslika rješenja o registraciji ili obrtnica od gradskog ureda za gospodarstvo

Odvjetnički uredi i sudski tumači – Rješenje od Odvjetničke komore

Doktori medicine – Diploma i potvrda od Ministarstva zdravstva ili ovjerena narudžbenica ustanove koja naručuje štambilj na ime doktora

Udruge – Statut o osnivanju udruge

Samostalne djelatnosti – Potvrda od Udruge o samostalnoj djelatnosti ili poreznu prijavu

Opg – Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Koji podaci su obavezni na pečatu (štambilju)?

d.d. ili d.o.o. – Naziv društva, mjesto društva

Obrti – Naziv obrta, adresa i mjesto obrta, ime vlasnika obrta, OIB obrta (vlasnika obrta)

Odvjetnički uredi i sudski tumači – Naziv, adresa i mjesto

Doktori medicine – Ime i prezime (uključujući i titulu), reg. broj

Udruge – Utvrđeno statutom

Samostalne djelatnosti – Ime i prezime, adresa i mjesto prebivališta

Opg – naziv OPG-a, nositelj, adresa, sjedište, matični broj OPG-a, OIB