Pečate i žigove sa grbom RH dužni su u svom djelovanju i poslovanju koristiti predsjednik, Vlada, brojne državne institucije, sudovi, ali i javni bilježnici, pučki pravobranitelj, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave te tijela kotara s posebnim samoupravnim. Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske rabe i pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti.

Pečati s grbom Republike Hrvatske izrađuju se isključivo uz riješenje Ministarstva Uprave.

Ovim pečatom potvrđuje se vjerodostojnost akta, a izrađivati ih mogu samo ovlašteni obrtnik i ovlašteno trgovačko društvo.

GIT d.o.o. je jedini ovlašteni izrađivač pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske u Varaždinskoj županiji.

Nazivi se ispisuju u pečatu i žigu hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

Pečat je okruglog oblika, izrađen od gume ili drugog odgovarajućeg materijala a žig je također okruglog oblika, izrađen od metala.

Za pečate s grbom RH najčešće se koristi PEČAT PRINTER 40.

Više o informacija možete naći ovdje:

ZAKON O PEČATIMA I ŽIGOVIMA S GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE

Zahtjev za davanje odobrenja za izradu pečata i/ili žiga s grbom Republike Hrvatske