Otvarate obrt ili trgovačko društvo i nakon dobivanja rješenja ili obrtnice za svakodnevno poslovanje potrebno je ispuniti neke uvjete. To su nabavka pečata i natpisne table ili naljepnice s kojom ističete svoju tvrtku na adresi sjedišta iste.

Pečat Vam je potreban za svakodnevno poslovanje, a da biste ga izradili potrebna Vam je preslika rješenja o registraciji ili obrtnica, a dizajn pečata ćemo prema potrebi napraviti mi prema Vašim željama i informacijama.

Isticanje tvrtke zakonski je propisani uvjet. Zakoni koji nalažu postavljanje natpisne table ili naljepnice ili nečeg trećeg  s oznakama tvrtke ili trgovačkog društva propisani su Zakonom o zaštiti potrošačaZakonom o trgovačkim društvima te Zakonom o obrtu.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača već u Temeljnim odredbama, članak 1. donosi obvezu u kojoj se navodi kako u skladu sa „zaštitom osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga…“, potrošač ima između ostalog „pravo na zaštitu gospodarskih interesa, pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu, te pravo na informiranje i izobrazbu potrošača“. Više informacija možete pronaći ovdje.

Zakonu o obrtu, čl.19,stavak 3, „Obrt se mora istaknuti na adresi sjedišta obrta i izdvojenih pogona u kojima se obavlja obrt ili na mjestu gdje se obrt obavlja, ako se radi o obrtima za koje nije potreban prostor.“  Više informacija o obvezi isticanja tvrtke možete pogledati ovdjeU istom članku Zakona o obrtunavode se i obavezni podaci koji moraju biti istaknuti, a to su „naziv obrta, oznaka obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište“. Natpisna tabla može sadržavati i posebne oznake kao što su OIB i logo tvrtke, ali to nisu obavezni podaci.

Zakon o trgovačkim društvima navodi kako u pojam trgovačkih društava ulaze: „javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i gospodarsko interesno udruženje“, te „trgovac pojedinac“. U članku 21. ovog Zakona, stavak 3 donosi se obaveza prema kojoj se „tvrtka ili skraćena tvrtka mora istaknuti na poslovnim prostorijama trgovačkog društva.“ Kod trgovačkih društava obavezni podaci su naziv trgovačkog društva, te naznaka oblika trgovačkog društva i sjedište. Ista obaveza vrijedi i za podružnice, predstavništva i trgovca pojedinca. Podružnica, uz matično sjedište tvrtke, upisuje i sjedište podružnice. Više informacija o obavezama trgovačkih društava, trgovaca pojedinaca i predstavništva možete pronaći ovdje.

Literatura za ovaj članak:

       http://www.uopazin.hr/wp-content/uploads/2013/11/Obavjesti-i-oznake.pdf

       https://www.zakon.hr/z/193/Zakon-o-za%C5%A1titi-potro%C5%A1a%C4%8Da

       https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_152_3144.html

      https://www.zakon.hr/z/297/Zakon-o-obrtu